Search

Tree AM163_054

Post by
File|Tree AM163_054
Source|ARCHMODELS
Hổ trợ|3ds Max | FBX

Gởi đến mọi người file thư viện cây của Archmodels. File gốc 3d Max đầy đủ texture.

Các bạn có thể chuyển qua Sketchup để dùng nhưng nó khá là chất lượng nha nên khuyến nghị chỉ dùng cho máy mạnh nha!

Tải bộ cây Archmodel 163 ở đây!

Pass: resu3d.asia

Các bạn có thể dùng phần mềm Conneter để quản lý file thư viện mô hình thêm hiệu quả. Phần mềm hoàn toàn free/
Có thể tải phần mềm tại trang chủ tại đây .

Tree AM163_053

Post by
File|Tree AM163_053
Source|ARCHMODELS
Hổ trợ|3ds Max | FBX

Gởi đến mọi người file thư viện cây của Archmodels. File gốc 3d Max đầy đủ texture.

Các bạn có thể chuyển qua Sketchup để dùng nhưng nó khá là chất lượng nha nên khuyến nghị chỉ dùng cho máy mạnh nha!

Tải bộ cây Archmodel 163 ở đây!

Pass: resu3d.asia

Các bạn có thể dùng phần mềm Conneter để quản lý file thư viện mô hình thêm hiệu quả. Phần mềm hoàn toàn free/
Có thể tải phần mềm tại trang chủ tại đây .

Tree AM163_052

Post by
File|Tree AM163_052
Source|ARCHMODELS
Hổ trợ|3ds Max | FBX

Gởi đến mọi người file thư viện cây của Archmodels. File gốc 3d Max đầy đủ texture.

Các bạn có thể chuyển qua Sketchup để dùng nhưng nó khá là chất lượng nha nên khuyến nghị chỉ dùng cho máy mạnh nha!

Tải bộ cây Archmodel 163 ở đây!

Pass: resu3d.asia

Các bạn có thể dùng phần mềm Conneter để quản lý file thư viện mô hình thêm hiệu quả. Phần mềm hoàn toàn free/
Có thể tải phần mềm tại trang chủ tại đây .

Tree AM163_051

Post by
File|Tree AM163_051
Source|ARCHMODELS
Hổ trợ|3ds Max | FBX

Gởi đến mọi người file thư viện cây của Archmodels. File gốc 3d Max đầy đủ texture.

Các bạn có thể chuyển qua Sketchup để dùng nhưng nó khá là chất lượng nha nên khuyến nghị chỉ dùng cho máy mạnh nha!

Tải bộ cây Archmodel 163 ở đây!

Pass: resu3d.asia

Các bạn có thể dùng phần mềm Conneter để quản lý file thư viện mô hình thêm hiệu quả. Phần mềm hoàn toàn free/
Có thể tải phần mềm tại trang chủ tại đây .

Tree AM163_050

Post by
File|Tree AM163_050
Source|ARCHMODELS
Hổ trợ|3ds Max | FBX

Gởi đến mọi người file thư viện cây của Archmodels. File gốc 3d Max đầy đủ texture.

Các bạn có thể chuyển qua Sketchup để dùng nhưng nó khá là chất lượng nha nên khuyến nghị chỉ dùng cho máy mạnh nha!

Tải bộ cây Archmodel 163 ở đây!

Pass: resu3d.asia

Các bạn có thể dùng phần mềm Conneter để quản lý file thư viện mô hình thêm hiệu quả. Phần mềm hoàn toàn free/
Có thể tải phần mềm tại trang chủ tại đây .

Tree AM163_049

Post by
File|Tree AM163_049
Source|ARCHMODELS
Hổ trợ|3ds Max | FBX

Gởi đến mọi người file thư viện cây của Archmodels. File gốc 3d Max đầy đủ texture.

Các bạn có thể chuyển qua Sketchup để dùng nhưng nó khá là chất lượng nha nên khuyến nghị chỉ dùng cho máy mạnh nha!

Tải bộ cây Archmodel 163 ở đây!

Pass: resu3d.asia

Các bạn có thể dùng phần mềm Conneter để quản lý file thư viện mô hình thêm hiệu quả. Phần mềm hoàn toàn free/
Có thể tải phần mềm tại trang chủ tại đây .

Tree AM163_048

Post by
File|Tree AM163_048
Source|ARCHMODELS
Hổ trợ|3ds Max | FBX

Gởi đến mọi người file thư viện cây của Archmodels. File gốc 3d Max đầy đủ texture.

Các bạn có thể chuyển qua Sketchup để dùng nhưng nó khá là chất lượng nha nên khuyến nghị chỉ dùng cho máy mạnh nha!

Tải bộ cây Archmodel 163 ở đây!

Pass: resu3d.asia

Các bạn có thể dùng phần mềm Conneter để quản lý file thư viện mô hình thêm hiệu quả. Phần mềm hoàn toàn free/
Có thể tải phần mềm tại trang chủ tại đây .

Tree AM163_047

Post by
File|Tree AM163_047
Source|ARCHMODELS
Hổ trợ|3ds Max | FBX

Gởi đến mọi người file thư viện cây của Archmodels. File gốc 3d Max đầy đủ texture.

Các bạn có thể chuyển qua Sketchup để dùng nhưng nó khá là chất lượng nha nên khuyến nghị chỉ dùng cho máy mạnh nha!

Tải bộ cây Archmodel 163 ở đây!

Pass: resu3d.asia

Các bạn có thể dùng phần mềm Conneter để quản lý file thư viện mô hình thêm hiệu quả. Phần mềm hoàn toàn free/
Có thể tải phần mềm tại trang chủ tại đây .

Tree AM163_046

Post by
File|Tree AM163_046
Source|ARCHMODELS
Hổ trợ|3ds Max | FBX

Gởi đến mọi người file thư viện cây của Archmodels. File gốc 3d Max đầy đủ texture.

Các bạn có thể chuyển qua Sketchup để dùng nhưng nó khá là chất lượng nha nên khuyến nghị chỉ dùng cho máy mạnh nha!

Tải bộ cây Archmodel 163 ở đây!

Pass: resu3d.asia

Các bạn có thể dùng phần mềm Conneter để quản lý file thư viện mô hình thêm hiệu quả. Phần mềm hoàn toàn free/
Có thể tải phần mềm tại trang chủ tại đây .

Back to Top